Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình STM vệ tinh NanoDragon


Bùi Nam Dương, Vũ Việt Phương, Lê Xuân Huy, Nguyễn Đình Châu Minh, Nguyễn Đức Minh
Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     887
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Vệ tinh NanoDragon là vệ tinh cỡ 3U thuộc lớp Nano có trọng lượng dưới 10kg, nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano”, mã số: VT-CN.02/17-20, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Công nghệ Vũ trụ (2016 – 2020). Nhiệm vụ của vệ tinh NanoDragon là thử nghiệm công nghệ về điều khiển hướng của vệ tinh trên quỹ đạo và thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy bằng vệ tinh nano. Giống như thiết kế các vệ tinh khác, quá trình thiết kế vệ tinh NanoDragon cũng được trải qua thiết kế mô hình STM. Mô hình STM được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm rung động và thử nghiệm cân bằng nhiệt nhằm xác minh tính đúng đắn của mô hình thiết kế 3D trên máy tính. Trải qua các quá trình thử nghiệm nếu mô hình STM không gặp vấn đề hỏng hóc sự cố nào cả thì quá trình sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo của vệ tinh. Bài báo này đề cập đến quá trình thiết kế chế tạo mô hình STM của vệ tinh NanoDragon cùng các kết quả xác minh mô hình thiết kế 3D.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình STM vệ tinh NanoDragon Report description: Vệ tinh NanoDragon là vệ tinh cỡ 3U thuộc lớp Nano có trọng lượng dưới 10kg, nằm trong khuôn khổ đề tài “Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, phóng và vận hành thử nghiệm vệ tinh siêu nhỏ cỡ nano”, mã số: VT-CN.02/17-20, thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp Quốc gia về Công nghệ Vũ trụ (2016 – 2020). Nhiệm vụ của vệ tinh NanoDragon là thử nghiệm công nghệ về điều khiển hướng của vệ tinh trên quỹ đạo và thu tín hiệu nhận dạng tự động tàu thủy bằng vệ tinh nano. Giống như thiết kế các vệ tinh khác, quá trình thiết kế vệ tinh NanoDragon cũng được trải qua thiết kế mô hình STM. Mô hình STM được thiết kế, chế tạo, thử nghiệm rung động và thử nghiệm cân bằng nhiệt nhằm xác minh tính đúng đắn của mô hình thiết kế 3D trên máy tính. Trải qua các quá trình thử nghiệm nếu mô hình STM không gặp vấn đề hỏng hóc sự cố nào cả thì quá trình sẽ chuyển sang giai đoạn phát triển tiếp theo của vệ tinh. Bài báo này đề cập đến quá trình thiết kế chế tạo mô hình STM của vệ tinh NanoDragon cùng các kết quả xác minh mô hình thiết kế 3D.


Nghien cúu thiét ké ché tạo mo hình STM vẹ tinh NanoDragon


Vẹ tinh NanoDragon là vẹ tinh cõ 3U thuọc lóp Nano có trọng luọng duói 10kg, nàm trong khuon khỏ dè tài “Nghien cuu, thiet ke, che tao, phong va van hanh thu nghiem ve tinh sieu nho co nano”, ma so: VT-CN.02/17-20, thuọc Chuong trinh Khoa hoc va Cong nghe cáp Quóc gia vè Cong nghẹ Vu tru (2016 – 2020). Nhiẹm vụ của vẹ tinh NanoDragon là thu nghiem cong nghe ve dieu khien huong cua ve tinh tren quy dao va thu tin hieu nhan dang tu dong tau thuy bàng vẹ tinh nano. Gióng nhu thiét ké các vẹ tinh khác, quá trình thiét ké vẹ tinh NanoDragon cũng duọc trải qua thiét ké mo hình STM. Mo hình STM duọc thiét ké, ché tạo, thủ nghiẹm rung dọng và thủ nghiẹm can bàng nhiẹt nhàm xác minh tính dúng dán của mo hình thiét ké 3D tren máy tính. Trải qua các quá trình thủ nghiẹm néu mo hình STM khong gạp ván dè hỏng hóc sụ có nào cả thì quá trình sẽ chuyẻn sang giai doạn phát triẻn tiép theo của vẹ tinh. Bài báo này dè cạp dén quá trình thiét ké ché tạo mo hình STM của vẹ tinh NanoDragon cùng các két quả xác minh mo hình thiét ké 3D.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541