Các thông tin quan trọng

Báo cáo tóm tắt

Báo cáo tóm tắt không quá 300 từ. Văn bản dùng Microsoft Word font Unicode. Tên bài dùng font Times New Roman 14 đậm, căn giữa. Tên tác giả dùng font Times New Roman 11 đậm, căn giữa, viết sau tên bài. Cơ quan dùng font Times New Roman 11 nghiêng căn giữa, viết sau tên tác giả.

Báo cáo toàn văn

Báo cáo toàn văn không quá 8 trang (có hướng dẫn chi tiết trình bày báo cáo toàn văn riêng).

Ngôn ngữ   

Tiếng Việt hoặc tiếng Anh

Tuyển tập công trình khoa học

Các báo cáo được trình bày ở Hội nghị và được phản biện độc lập đồng ý sẽ được đăng trong Tuyển tập Hội nghị có mã số ấn phẩm ISBN.

Lệ phí

Hội nghị phí: 400.000 đ (bao gồm tài liệu, ăn trưa, cafe giữa giờ). Sinh viên, học viên cao học: 300.000 đ.

Lệ phí in tuyển tập: 300.000 đ/bài báo (Mỗi tác giả chính sẽ được nhận 01 quyển Tuyển tập Hội nghị. Không trả lại tiền cho bài báo không đủ tiêu chuẩn đăng).

Các mốc thời gian quan trọng  

Ngày 15/01/2019          Đăng ký tham dự và nộp tóm tắt báo cáo

Ngày 15/03/2019          Nộp báo cáo toàn văn

Ngày 25/03/2019          Gửi giấy mời tham dự

Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541
>