Phân tích và đánh giá mức độ rủi ro đối với kết cấu khung thép chịu tải trọng động theo mô hình mờ


Trần Thanh Việt 1, Vũ Quốc Anh 2, Lê Xuân Huỳnh 3
1 - Trường Đại học Duy Tân
2 - Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
3 - Trường Đại học Xây dựng
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     889
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Báo cáo trình bày hai nội dung: (i) Phân tích kết cấu khung thép nhiều tầng, trong đó độ cứng các liên kết và biên độ tải trọng là các đại lượng không chắc chắn cho dưới dạng các số mờ tam giác. Nội lực và chuyển vị được xác định bằng thuật toán PTHH mờ (FFEM) trên cơ sở áp dụng phương pháp tối ưu mức – α với thuật giải tối ưu tiến hóa vi phân (DE); (ii) Tính toán mức độ rủi ro dựa trên so sánh nội lực, chuyển vị mờ lớn nhất với tiêu chuẩn thiết kế. Giá trị rủi ro tính theo công thức Tỷ số diện tích, áp dụng cho hai trường hợp: Tiêu chuẩn cho phép cho bởi một giá trị xác định và tiêu chuẩn cho phép cho bởi một khoảng hữu hạn. Ví dụ số thực hiện phân tích khung thép phẳng hai mươi tầng, bốn nhịp chịu tải trọng dạng điều hòa.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Phân tích và đánh giá mức độ rủi ro đối với kết cấu khung thép chịu tải trọng động theo mô hình mờ Report description: Báo cáo trình bày hai nội dung: (i) Phân tích kết cấu khung thép nhiều tầng, trong đó độ cứng các liên kết và biên độ tải trọng là các đại lượng không chắc chắn cho dưới dạng các số mờ tam giác. Nội lực và chuyển vị được xác định bằng thuật toán PTHH mờ (FFEM) trên cơ sở áp dụng phương pháp tối ưu mức – α với thuật giải tối ưu tiến hóa vi phân (DE); (ii) Tính toán mức độ rủi ro dựa trên so sánh nội lực, chuyển vị mờ lớn nhất với tiêu chuẩn thiết kế. Giá trị rủi ro tính theo công thức Tỷ số diện tích, áp dụng cho hai trường hợp: Tiêu chuẩn cho phép cho bởi một giá trị xác định và tiêu chuẩn cho phép cho bởi một khoảng hữu hạn. Ví dụ số thực hiện phân tích khung thép phẳng hai mươi tầng, bốn nhịp chịu tải trọng dạng điều hòa.


Phan tich va danh gia muc do rui ro doi voi ket cau khung thep chiu tai trong dong theo mo hinh mo


Bao cao trinh bay hai noi dung: (i) Phan tich ket cau khung thep nhieu tang, trong do do cung cac lien ket va bien do tai trong la cac dai luong khong chac chan cho duoi dang cac so mo tam giac. Noi luc va chuyen vi duoc xac dinh bang thuat toan PTHH mo (FFEM) tren co so ap dung phuong phap toi uu muc – α voi thuat giai toi uu tien hoa vi phan (DE); (ii) Tinh toan muc do rui ro dua tren so sanh noi luc, chuyen vi mo lon nhat voi tieu chuan thiet ke. Gia tri rui ro tinh theo cong thuc Ty so dien tich, ap dung cho hai truong hop: Tieu chuan cho phep cho boi mot gia tri xac dinh va tieu chuan cho phep cho boi mot khoang huu han. Vi du so thuc hien phan tich khung thep phang hai muoi tang, bon nhip chiu tai trong dang dieu hoa.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541