Xác định các thông số tối ưu của hai thiết bị cản ma sát nhằm hạn chế dao động dây cáp văng


Nguyễn Duy Thảo
Trường Đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng
Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     251
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Dây cáp văng là bộ phận chịu lực chính trong cầu dây văng. Trong quá trình khai thác sử dụng, dây cáp văng thường xuyên bị dao động dưới tác dụng của các tải trọng có tính chu kỳ như: gió, mưa gió kết hợp, hoạt tải… dễ bị phá hoại do hiện tượng mỏi gây ra. Để hạn chế và làm tắt dần các dao động của dây cáp văng, một số thiết bị cản được sử dụng như: High Damping Rubber Damper (HDRD); Viscous Damper (VD); Friction Damper (FD)... Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và phân tích số nhằm hạn chế dao động của dây cáp văng bằng tổ hợp hai thiết bị cản ma sát (Two Friction Damper – TFD). Xây dựng chương trình Cable-BKĐN để tự động hóa công tác thiết kế giảm chấn cho dây cáp văng trên môi trường MATLAB. Kết quả thiết kế cho phép xác định các thông số tối ưu của thiết bị cản và vị trí gắn thiết bị cản hợp lý nhất trên dây cáp văng.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Xác định các thông số tối ưu của hai thiết bị cản ma sát nhằm hạn chế dao động dây cáp văng Report description: Dây cáp văng là bộ phận chịu lực chính trong cầu dây văng. Trong quá trình khai thác sử dụng, dây cáp văng thường xuyên bị dao động dưới tác dụng của các tải trọng có tính chu kỳ như: gió, mưa gió kết hợp, hoạt tải… dễ bị phá hoại do hiện tượng mỏi gây ra. Để hạn chế và làm tắt dần các dao động của dây cáp văng, một số thiết bị cản được sử dụng như: High Damping Rubber Damper (HDRD); Viscous Damper (VD); Friction Damper (FD)... Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu lý thuyết và phân tích số nhằm hạn chế dao động của dây cáp văng bằng tổ hợp hai thiết bị cản ma sát (Two Friction Damper – TFD). Xây dựng chương trình Cable-BKĐN để tự động hóa công tác thiết kế giảm chấn cho dây cáp văng trên môi trường MATLAB. Kết quả thiết kế cho phép xác định các thông số tối ưu của thiết bị cản và vị trí gắn thiết bị cản hợp lý nhất trên dây cáp văng.


Xac dinh cac thong so toi uu cua hai thiet bi can ma sat nham han che dao dong day cap vang


Day cáp vang là bọ phạn chịu lục chính trong càu day vang. Trong quá trình khai thác sủ dụng, day cáp vang thuòng xuyen bị dao dọng duói tác dụng của các tải trọng có tính chu kỳ nhu: gió, mua gió két họp, hoạt tải… de bi pha hoai do hien tuong moi gay ra. Dẻ hạn ché và làm tát dàn các dao dọng của day cáp vang, mọt só thiét bị cản duọc sủ dụng nhu: High Damping Rubber Damper (HDRD); Viscous Damper (VD); Friction Damper (FD)... Bài báo trinh bay mot so ket qua nghien cuu ly thuyet va phan tich so nham hạn ché dao dọng của day cáp vang bàng to hop hai thiét bị can ma sat (Two Friction Damper – TFD). Xay dụng chuong trình Cable-BKDN dẻ tụ dọng hóa cong tác thiét ké giảm chán cho day cáp vang tren moi truòng MATLAB. Két quả thiét ké cho phép xác dịnh các thong só tói uu của thiét bị cản và vị trí gán thiét bị cản họp lý nhát tren day cáp vang.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541