Phương trình đặc trưng chính xác của dầm Euler-Bernoulli có nhiều vết nứt và ứng dụng


Phạm Thị Ba Liên 1, Nguyễn Tiến Khiêm 2
1 - Trường Đại học Giao thông vận tải
2- Viện Cơ học, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Email: [email protected]
Điện thoại:
    0     480
  • gplus
  • pinterest

Tóm tắt báo cáo

Tần số riêng là một đặc trưng rất quan trọng của một kết cấu vì nó mô tả độ cứng và khối lượng của nó và nói chung có thể tính từ phương trình tần số hoặc đo đạc trực tiếp trên công trình khi nghiên cứu hoặc nhận dạng một kết cấu. Phương trình tần số của kết cấu có khuyết tật hay hư hỏng thường được thiết lập ở dạng ẩn hoặc gần đúng, vì vậy việc chẩn đoán các khuyết tật hay hư hỏng không đạt được độ chính xác cao. Trong báo cáo này, phương trình tần số chính xác của dầm Euler-Bernoulli có nhiều vết nứt (gọi là phương trình đặc trưng) được thiết lập ở dạng tường minh rất thuận tiện cho việc chẩn đoán vết nứt bằng cách đo đạc tần số riêng. Ngoài ra phương trình đặc trưng được thiết lập cho phép ta đánh giá độ chính xác của một số phương trình gần đúng đã được thiết lập trước đây.

Toàn văn báo cáo

Danh sách bình luận


Tham gia bình luận

Đánh giá:
Phương trình đặc trưng chính xác của dầm Euler-Bernoulli có nhiều vết nứt và ứng dụng Report description: Tần số riêng là một đặc trưng rất quan trọng của một kết cấu vì nó mô tả độ cứng và khối lượng của nó và nói chung có thể tính từ phương trình tần số hoặc đo đạc trực tiếp trên công trình khi nghiên cứu hoặc nhận dạng một kết cấu. Phương trình tần số của kết cấu có khuyết tật hay hư hỏng thường được thiết lập ở dạng ẩn hoặc gần đúng, vì vậy việc chẩn đoán các khuyết tật hay hư hỏng không đạt được độ chính xác cao. Trong báo cáo này, phương trình tần số chính xác của dầm Euler-Bernoulli có nhiều vết nứt (gọi là phương trình đặc trưng) được thiết lập ở dạng tường minh rất thuận tiện cho việc chẩn đoán vết nứt bằng cách đo đạc tần số riêng. Ngoài ra phương trình đặc trưng được thiết lập cho phép ta đánh giá độ chính xác của một số phương trình gần đúng đã được thiết lập trước đây.


Phuong trình dạc trung chính xác của dàm Euler-Bernoulli có nhièu vét nút và úng dụng


Tàn só rieng là mọt dạc trung rát quan trọng của mọt két cáu vì nó mo tả dọ cúng và khói luọng của nó và nói chung có thẻ tính tù phuong trình tàn só hoạc do dạc trục tiép tren cong trình khi nghien cúu hoạc nhạn dạng mọt két cáu. Phuong trình tàn só của két cáu có khuyét tạt hay hu hỏng thuòng duọc thiét lạp ỏ dạng ản hoạc gàn dúng, vì vạy viẹc chản doán các khuyét tạt hay hu hỏng khong dạt duọc dọ chính xác cao. Trong báo cáo này, phuong trình tàn só chính xác của dàm Euler-Bernoulli có nhièu vét nút (gọi là phuong trình dạc trung) duọc thiét lạp ỏ dạng tuòng minh rát thuạn tiẹn cho viẹc chản doán vét nút bàng cách do dạc tàn só rieng. Ngoài ra phuong trình dạc trung duọc thiét lạp cho phép ta dánh giá dọ chính xác của mọt só phuong trình gàn dúng dã duọc thiét lạp truóc day.
Hội nghị 40 năm Viện Cơ www.hoinghiVCH40nam.tk Hà Nội, Việt Nam 264 Đội Cấn, Ba Đình VN-HN 10000 VN 024.38325541